Menu Luk

Ydelser

Ydelser

Socialpædagogisk støtte i egen bolig efter §85 i Serviceloven

Vi tilbyder en fleksibel socialpædagogisk støtte, der er tilpasset den enkelte borgers behov og vi vil være tilgængelige for borgeren alle ugens 7 dage.

Borgeren får tilknyttet en primær og en sekundær kontaktperson så vedkommende altid kan få fat i en ved behov døgnets 24 timer.

Vi tilbyder også støtte ud fra Housing First metoderne CTI og ICM.

Vores mål er at støtte borgeren i:

• At kunne mestre hverdagen.

• At øge selvstændigheden.

• Styrke de sociale relationer.

• Støtte til job eller uddannelse.

• Støtte og motivation til håndtering af misbrugsproblematikker.

• Forebygge kriminalitetstruende adfærd.

• Støtte til psykiatrisk behandling og/eller udredning.

• Motiverende samtaler.

• Praktiske opgaver i hjemmet – ADL træning.

• Økonomisk vejledning og støtte til budget.

• Ledsagelse til diverse møder.

• Støtte til at forstå offentlig/digital post.

Vi starter altid med at vurdere støttebehovet hos det enkelte menneske og med udgangspunkt i myndighedens handleplan.

Dernæst afholder vi et møde sammen med borgeren og sagsbehandleren for at afstemme forventninger. Det er vores erfaring at en klar forventningsafstemning er afgørende for et godt samarbejde med borgeren og rammen for den gode udvikling.

Vi begynder arbejdet med at skabe en relation til borgeren og udarbejder delmål ud fra SMART modellen med udgangspunkt i indsatsmålene. Kontaktpersonen vil ugentligt lave logbog hvor der dokumenteres hvorvidt borgeren er med sine delmål.

Der vil ligeledes bliver lavet statusrapport efter aftale med sagsbehandler og inden hvert koordinerende indsatsmøde.

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang hvor vi ser det hele menneske, og alle ressourcer og belastninger der må være omkring mennesket. Med anerkendende kommunikation er vi opmærksomme, viser respekt og forståelse for borgeren. Borgeren skal føle sig set, hørt og forstået i samarbejdet med os.

Housing First

Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt boligbyggeri og samtidig modtager en evidensbaseret bostøtteform.

Boligen er en basal menneskeret. Det er grundopfattelsen i den tilgang til hjemløshed, der ligger i begrebet Housing First. Alle mennesker har brug for en bolig og for sikkerhed omkring boligsituationen. Der skal derfor være tale om en permanent bolig. I Housing First tilbydes borgeren en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og med en fast, tidsubegrænset lejekontrakt.

Tilgangen består af disse grundopfattelser:

• Boligen som en basal menneskeret

• Respekt, empati og medmenneskelighed over for alle borgere

• En forpligtelse til at arbejde med borgerne, så længe de har behov

• Selvstændige boliger i almindeligt byggeri

• Adskillelse af bolig og støttetilbud

• Udgangspunkt i borgerens behov og selvbestemmelse

• Recovery-orientering

• Skadesreduktion

Evidensbaserede bostøttemetoder:

Der anvendes tre forskellige metoder til at yde individuel, intensiv bostøtte.

• ACT henvender sig til de borgere, der har de mest intensive og langvarige støttebehov og kun i meget begrænset omfang kan benytte støtteindsatser fra det sociale system

• ICM er til en mellemgruppe med langvarige støttebehov, men som i nogen grad kan benytte eksisterende tilbud

• CTI henvender sig til de borgere, der i betydelig grad kan benytte det eksisterende støttesystem, og som primært har brug for støtte i en kortere overgangsperiode, herunder til at få opbygget et støttenetværk i det eksisterende system

Mentor funktion

Vi kan som mentorer i Socialbroen være med til at skabe en fremtid for borgerne med fokus på beskæftigelse og uddannelse. Vi arbejder motiverende og med en målrettet tilgang hvor relationsdannelsen mellem borger og mentor vægtes højt. Vi mener derfor, at matchning af borger og mentor er afgørende for udfaldet af forløbet.

Vi arbejder ud fra motivationsskabende samtaler, hvor vi har fokus på borgernes problematikker og ressourcer.

Socialbroen kan tilbyde kommunerne brug af vores mentorer. Dette kan være i forhold til borger der har brug for støtte til at komme i beskæftigelse/uddannelse eller fastholdelse i dette.

Vores mentor har bred viden indenfor alle sociale problematikker. De kan

derfor via deres erfaring og kompetencer, give støtte og vejledning så borgerne bliver i stand til at klare sig selv. Socialbroens tilgang er at afklare ressourcer og motivere borgerne til at opnå, eller optimere livskvaliteten med udgangspunkt i den enkelte borgers eget værdigrundlag.

Vi er hos Socialbroen af den overbevisning at alle kan opnå bedre livsvilkår via motiverende, anerkendende og støttende dialog. Dette med henblik på at træne borgernes evne til at indgå i relationer på en hensigtsmæssig måde, der gavner den efterfølgende resocialisering til samfundet. Vi hjælper og støtter borgeren tilbage til at blive en del af samfundet og blive selvforsørgende.

Vores mentorer har en løsningorienteret tilgang og vi er af den overbevisning at alle kan hjælpes.

Indsatser:

•Planlægning og struktur i hverdagen – hverdagsliv, økonomi, kontakt til myndigheder, netværk.

•Koordinering af handle- og uddannelsesplan med forvaltning og jobcenter.

•Ledsagelse, støtte og bisidder ved vigtige samtaler/besøg hos sagsbehandler, uddannelsesinstitution og arbejdsgiver.

•Ledsagelse til eksterne samarbejdspartnere (læge, psykiatri, behandling, kriminalforsorg m.v.).

– Til vedligeholdelse af uddannelses- og arbejdsaftaler.

– Til indgåelse i misbrugsbehandling.

Målgruppe:

•Borgere der grundet kortere eller længerevarende sygdom har svagt tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse.

•Socialt udsatte borgere som oplever ensomhed og isolation.

•Psykisk sårbare borgere.

.Borgere med misbrugsproblematikker.

•Borgere med kriminalitetstruende adfærd.