Menu Luk

Mentor funktion

Mentor funktion

Her tager vi udgangspunkt i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 167. Med henblik på at fremme, at en person kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives mentorstøtte i en periode på højst 6 måneder. Personerne kan efter en konkret vurdering gives mentorstøtte i en ny periode på op til 6 måneder ved udløb af en periode.

Stk. 2. Personer omfattet af § 6, som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, har ret til mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og i en periode på mindst 6 måneder i alt.

Vi kan som mentorer i Socialbroen være med til at skabe en fremtid for borgerne med fokus på beskæftigelse og uddannelse. Vi arbejder motiverende og med en målrettet tilgang hvor relationsdannelsen mellem borger og mentor vægtes højt. Vi mener derfor, at matchning af borger og mentor er afgørende for resultatet af forløbet.

Vi arbejder ud fra en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang med motivationsskabende samtaler, hvor vi har fokus på borgernes ressourcer.

SocialBroen tilbyder kommunerne brug af vores mentorer. Dette kan være i forhold til borgere der har brug for støtte til at komme i beskæftigelse/uddannelse eller fastholdelse i dette.

Vores mentorer har bred faglig viden inden for det sociale og psykiatriske område. De kan derfor via deres erfaring og kompetencer, give støtte, formidle og vejlede, så borgerne bliver i stand til at klare sig selv. SocialBroens mål er at afklare ressourcer og motivere borgerne til at opnå, eller optimere livskvaliteten med udgangspunkt i den enkelte borgers egne værdier.

Vi tager udgangspunkt i borgernes ønsker og drømme og kan hjælpe med at opnå en meningsfuld tilværelse og indhold i hverdagen via motiverende, anerkendende og støttende dialog. Dette med henblik på at træne borgernes evne til at indgå i relationer på en hensigtsmæssig måde, der gavner den efterfølgende resocialisering til samfundet. Vi hjælper og støtter borgeren tilbage til at blive en del af samfundet og til at blive selvforsørgende.

Vores mentorer arbejder ud fra en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang der er løsningsorienteret, og har fokus på, sammen med borgeren, at opnå positive forandringer i livet.

Indsatser:

•Planlægning og struktur i hverdagen – økonomi, kontakt til myndigheder, netværk.

•Koordinering af handle- og uddannelsesplan med forvaltning og jobcenter.

•Ledsagelse, støtte og bisidder ved vigtige samtaler/besøg hos sagsbehandler, uddannelsesinstitution og arbejdsgiver.

•Ledsagelse til eksterne samarbejdspartnere (læge, psykiatri, behandling, kriminalforsorg m.v.).

– Til vedligeholdelse af uddannelses- og arbejdsaftaler.

– Til indgåelse i misbrugsbehandling.

Målgruppe:

•Udsatte familier med særlige behov.

•Unge borgere med sociale og psykiske udfordringer

•Borgere der grundet kortere eller længerevarende sygdom har svagt tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse.

•Socialt udsatte borgere som oplever ensomhed og isolation.

•Psykisk sårbare borgere.

•Borgere med misbrugsproblematikker.

•Borgere med kriminalitetstruende adfærd.

Vi arbejder ud fra en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang der er løsningsorienteret. Vi har fokus på, at borgerne opnår positive forandringer i tilværelsen, og dermed oplever forbedret livskvalitet.