Menu Luk

Bostøtte §85

Bostøtte §85

Socialpædagogisk støtte i egen bolig efter §85 i Serviceloven

Serviceloven § 85 ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.”

Formålet med indsatsen efter servicelovens § 85 er at styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller
at kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at den enkelte ikke kan fungere optimalt i
dagligdagen eller i relation til omgivelserne. Socialpædagogisk bistand skal bidrage til, at den
enkelte kan skabe en tilværelse på egne præmisser. Indsatsen tager således sigte på, at den enkelte
kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. (Børne- og
Socialministeriets 11/12 2017.)

Vi tilbyder en fleksibel socialpædagogisk støtte, der er tilpasset den enkelte borgers behov og vi vil være tilgængelige for borgeren alle ugens 7 dage.

Borgeren får tilknyttet en primær og en sekundær kontaktperson så vedkommende altid har mulighed for at komme i kontakt med en kontaktperson ved behov døgnets 24 timer.

Vores mål er at støtte borgeren i:

• At kunne mestre hverdagen.

• At øge selvstændigheden.

• Styrke de sociale relationer.

• Støtte til job eller uddannelse.

• Støtte og motivation til håndtering af misbrugsproblematikker.

• Forebygge kriminalitetstruende adfærd.

• Støtte til psykiatrisk behandling og/eller udredning.

• Motiverende samtaler.

• Praktiske opgaver i hjemmet – ADL træning.

• Økonomisk vejledning og støtte til budget.

• Ledsagelse til diverse møder.

• Støtte til at forstå offentlig/digital post.

Vi starter altid med at vurdere støttebehovet hos den enkelte borger og med udgangspunkt i myndighedens handleplan.

Dernæst afholder vi et møde sammen med borgeren og sagsbehandleren for at afstemme forventninger. Det er vores erfaring at en klar forventningsafstemning er en afgørende ramme for et godt samarbejde med borgeren og for den gode udvikling.

Vi begynder arbejdet med at skabe en relation til borgeren og udarbejder delmål ud fra SMART-modellen med udgangspunkt i indsatsmålene. Kontaktpersonen vil ugentligt lave logbog hvor der dokumenteres hvor langt borgeren er nået med sine delmål.

SMART-modellen:

Specifikt: Målet er formuleret tydeligt.
Målbart: Det kan dokumenteres, at målet er nået, og ændringerne er indtrådt.
Accepteret: Alle som skal levere resultaterne, bakker op om målet.
Realistisk: Målet skal hænge sammen med virkeligheden.
Tidsafgrænset: Fremgår det klart, hvornår målet skal være nået? (emu.dk).

Der vil ligeledes blive lavet statusrapport efter aftale med sagsbehandler, samt inden hvert koordinerende indsatsmøde.

Vi arbejder ud fra en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang der er løsningsorienteret. Vi har fokus på, at borgerne opnår positive forandringer i tilværelsen, og dermed oplever forbedret livskvalitet.